Helios

Stichting Zorghuis Helios

Zorghuis Helios is ontstaan vanuit het gebaar van de bewoners van Woonderij Eos, om in hun nieuw te bouwen wijk ruimte te bieden aan speciale doelgroepen. Het idee om ruimte voor mensen met een beperking te creëren werd in de beginfase geopperd door een initiatiefnemer die zelf een kind heeft met meervoudige beperkingen. Het plan voor een zorghuis binnen de wijk was geboren. Voor het opzetten van het zorghuis is contact gezocht met de Michaelshoeve (een heilpedagogische instelling) en met externe deskundigen. In het jaar 2000 hebben zij samen Stichting Zorghuis Helios opgericht. Voor bouwtekeningen van Helios klikt u hier.

Uitvoering

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Zorghuis Helios staat in de statuten als volgt geformuleerd:

´het structureel bestendigen en bevorderen van de gelijkwaardige levensomstandigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden van de aan het zorghuis verbonden ´MCG-ers´ en hoog-niveaubewoners binnen Woonderij Eos, met hun bijzondere behoeftes als uitgangspunt´.

Behuizing

Het zorghuis gaat plaats bieden aan 14 bewoners. De ruimte voor acht bewoners valt in de categorie ´begeleid zelfstandig wonen´. Dit worden acht appartementen met een eigen badkamer en een kitchenette. Verder komt er een kleine ontmoetingsruimte c.q. woonkeuken. De zes bewoners met een meervoudig complexe handicap krijgen ieder een eigen kamer en een gezamenlijke zitwoonkamer. Daarnaast komt er een multifunctionele ruimte voor onder meer therapie en dagbesteding, een ruimte met een therapeutisch bad en algemene voorzieningen als een keuken, douche, toiletten, wasruimte. Ook is er een appartement gereserveerd voor de toekomstige eindverantwoordelijke.

Zorgverlening

Helios verleent professionele medische en therapeutische zorg aan haar bewoners, gebaseerd op antroposofische orthopedagogische principes. De kern van de zorg bestaat uit het principe dat alle mensen met een beperking in hun wezen ongeschonden zijn, en dat zij in de menswaardigheid en zinvolheid van hun bestaan niet verschillen van anderen. Zorghuis Helios streeft naar het verlenen van zorg-op-maat, waarbij de wensen en behoeften van de bewoners en hun verwanten uitgangspunt zijn. Dit betekent onder meer dat er binnen de professionele zorg steeds naar ruimte gezocht wordt voor de daadwerkelijke inbreng van de verwanten van de bewoners, voor zover deze laatsten daar prijs op stellen.

Er komt een eigen opleidingstraject voor medewerkers, omdat antroposofische orthopedagogie hier en daar tekort schiet in de verpleegkundige zorg voor meervoudig complex gehandicapten. Voor elke bewoner wordt er een ondersteuningsplan samengesteld.

Financiering

Er zijn diverse partijen die bijdragen in de startkosten:

Nadat de initiatiefnemenrs op persoonlijke titel de eerste (toen nog guldens) f 1000 voorschoten, stelde de Michaelshoeve een overbruggingskrediet beschikbaar van f 2000. Vervolgens leverde de Stichting ter bevordering van de heilpedagogie een stratsubsidie van f 2500. Woonderij Eos ontving – mede door de aanwezigheid van Zorghuis Helios – een subsidie van € 9000. In 2003 werd via de Woonzorgstimuleringsregeling €11.000 aan subsidie voor Zorghuis Helios toegekend. Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat Hanzewonen de bouwkosten zodanig subsidieert dat een reële huur voor de bewoners overblijft.

De financiering van de zorg geschiedt middels daarvoor bestemde AWBZ-gelden.

Onderscheid met andere projecten

Zorghuis Helios gaat deel uitmaken van een mens- en milieuvriendelijke woonwijk waarvoor het initiatief is genomen door de toekomstige bewoners zelf. De vestiging van het zorghuis in de wijk is een uitdrukking van het streven naar sociale vernieuwing binnen de wijk. De bewoners van Zorghuis Helios zijn nadrukkelijk welkom in Woonderij Eos als gelijkwaardige medebewoners ervan. De bewoners van Helios zijn lid van Woonderij Eos. Binnen het zorghuis komt een ontmoetingsruimte voor alle buurtbewoners. Door deze opzet wordt de integratie van de bewoners van het zorghuis in de maatschappij bevorderd.

Het zorghuis onderscheidt zich verder van andere kleinschalige zorgprojecten door haar accent op antroposofisch orthopedagogische principes. Door middel van de nieuwe eigen opleiding worden deze principes gecombineerd met medische- en verpleegkundige kennis en vaardigheden.

De inrichting van Zorghuis Helios is mede mogelijk gemaakt door de belangeloze en enthousiaste medewerking van een aantal Bedrijven

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met: 0575-460217, Helios@zonnehuizen.nl